Сива економија

Што е сива економија?

Сивата или неформална економија ги опфаќа економските активности кои по својата природа се легални, но не се опфатени во официјалните статистики. Секоја економска активност со која се избегнуваат законите и оданочувањето, со цел стекнување сопствена корист на штета на државата, на одговорните претпријатија и на граѓаните, се нарекува сива или неформална економија.

Последици

Последиците од сивата економија ги чувствуваат сите граѓани на државата. Високото присуство на сива економија се смета за пречка за одржлив развој. Таа го намалува квалитетот на деловното окружување, создава кусок на јавни приходи и остава дел од вработените без социјална заштита и со ограничени права.

Како да препознаете сива економија?

Примери за сива економија кои се најприсутни во секојдневниот живот се:

  • Неиздавање фискални сметки или издавање фискална сметка на нецелосен износ
  • Непријавување работници
  • Исплата на платата на рака
  • Нелегална трговија
  • Вршење бизнис без регистрирана фирма

ПРИЈАВИ СИВА ЕКОНОМИЈА

Даночен систем