Misioni i Ministrisë së Financave është përmes menaxhimit të suksesshëm të financave publike të arrihet rritje ekonomike më e lartë dhe përmirësim i cilësisë së jetës së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vizioni

Vizioni i Ministrisë së Financave është që me realizim të ideve progresive nga domeni i saj të kontribuojë për përforcimin e ekonomisë funksionale të tregut e cila bazohet në njohuri, inovacion dhe zhvillim të qëndrueshëm.

Qëllimet kryesore të Ministrisë janë:

 • Sigurimi i ekonomisë të qëndrueshme dhe rritje më të lartë ekonomike
 • Menaxhimi i përgjegjshëm i financave publike
 • Sigurimi i ekuilibrit fiskal afatgjatë
 • Zbatimi i politikës tatimore dhe doganore për të mbështetur qytetarët dhe subjektet ekonomike
 • Sektor financiar i orientuar nga tregu, i qëndrueshëm dhe konkurrues
 • Cilësi të lartë të shërbimeve ndaj të gjithë palëve të interesuara
 • Ruajtja e një niveli të lartë të motivimit të punonjësve duke siguruar zhvillim të vazhdueshëm profesional
 • Përmirësimi i vazhdueshëm i sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe përmbushje e plotë e kërkesave të standardit ndërkombëtar ISO 9001: 2015

RAPORTO EKONOMINË GRI

RAPORTO EKONOMINË GRI

Organet në përbërje

Në kuadër të Ministrisë së Financave ekzistojnë disa institucione që operojnë në fusha të ndryshme të operacioneve financiare:

 • Drejtoria doganore
 • Drejtoria e të ardhurave publike
 • Drejtoria për zbulim financiar
 • Drejtoria e policisë financiare
 • Byroja e prokurimit publik
 • Drejtoria për çështje pronësore dhe juridike
 • Inspektorati shtetëror devizor