При отпочнување на вашиот бизнис, најважно е да ја регистрирате вашата дејност во соодветниот основен регистар и да поседувате даночен број, неопходен за учество во платниот промет и кој ќе претставува единствен идентификатор за вашите податоци и даночните постапки кои се водат во Управата за јавни приходи.

Повеќе прочитајте на следниве линкови:

http://www.ujp.gov.mk/mk/vodic/category/1014


https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.crm.com.mk%2Fmk%2Fuslugi%2Fizvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska%2Fosnovaj-nov-subjekt&e=6f55e4c0&h=a79e819b&f=y&p=n