Dame Gruev nr.12
1000 Shkup,
Republiks e Maqedonisë së Veriut
Теl +389 2 3255-300
Fаx: + 389 2 3255-721
finance@finance.gov.mk

info@ujp.gov.mk
Qendra e informacionit:
0800 33000
02/3253 200
Raportoni parregullsitë: 198

Rr. „Lazar Liçenoski“ nr. 13 – 1000
1000, Shkup
02 3 116 188; 02 3 237 832

cr_info@crm.org.mk
bul. Kuzman Josifovski Pitu, nr. 1
1000 Shkup

Sheshi Presveta Bogorodica nr.3 kati 6
tel. +389 2 3297 540
contact@ufr.gov.mk

Sheshi Presveta Bogorodica nr.3
1000 Shkup
+389 2 3231 578
financial.police@finpol.gov.mk