Kur filloni biznesin tuaj, gjëja më e rëndësishme është të regjistroni veprimtarinë tuaj në regjistrin bazë përkatës dhe të keni një numër tatimor, të domosdoshëm për pjesëmarrjen në qarkullimin pagesor dhe që do të jetë i vetmi identifikues për të dhënat tuaja dhe procedurat tatimore që do të udhëhiqen në Drejtorinë e të ardhurave publike.

Lexoni më shumë:
http://www.ujp.gov.mk/mk/vodic/category/1014
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.crm.com.mk%2Fmk%2Fuslugi%2Fizvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska%2Fosnovaj-nov-subjekt&e=6f55e4c0&h=a79e819b&f=y&p=n