Misioni, vizioni dhe planet e regjistrit qendror

Regjistri Qendror është institucion i themeluar në vitin 2001 me Ligjin për Regjistrin Qendror dhe është një bazë informative qendrore e të dhënave ligjore dhe të tjera relevante. Të dhënat e futura në regjistrat përkatës të RQ përpunohen, konsolidohen, zgjidhen, ruhen dhe vihen në dispozicion të përdoruesve të interesuar në mënyrë elektronike. Regjistri Qendror është i organizuar në atë mënyrë që ka gjithsej 27 zyra – 12 Zyra Rajonale të Regjistrimit dhe 15 Zyra Regjistrimi, të vendosura në të gjitha qytetet kryesore të RMV. Të gjitha zyrat e RQ janë të lidhura me bazën qendrore të të dhënave në kohë reale, përmes IPVPN (rrjet virtual i bazuar në internet protokol) i cili ofron qasje të lehtë në të dhëna për të gjithë përdoruesit e interesuar në të gjithë vendin.

Zyrat Rajonale të Regjistrimit / Zyrat e Regjistrimit: ZRR Shkup, ZRR Tetovë, ZRR Gostivar, ZRR Kërçovë, ZRR Ohër, ZRR Strugë, ZRR Dibër, ZRR Manastir, ZRR Resnjë, ZRR Prilep, ZR Makedonski Brod, ZRR Veles, ZR Negotinë, ZRR Gjevgjeli, ZR Kavadar, ZRR Shtip, ZR Sveti Nikole, ZR Probishtip, ZRR Strumicë, ZR Radovish, ZR Vallandovë, ZRR Koçan, ZR Berovë, ZR Vinicë, ZRR Kumanovë, ZR Kriva Pallankë.

Regjistri Qendror për t’i mbrojtur të dhënat e veta, ka siguruar lokacion sekondar për ruajtjen e tyre – Disaster Recovery System, lokacioni i të cilit gjendet në Shtip.

Misioni i RQRM është të zgjerojë dhe zhvillojë bazat e saj me të dhëna shtesë (krijimi i regjistrave të rinj themelor dhe përmirësimi i vazhdueshëm i atyre ekzistues) me çka RQRMV do të bëhet e vetmja bazë informative qendrore e të dhënave ligjore dhe të të dhënave të tjera relevante, pjesëmarrës i rëndësishëm në krijimin e një biznes klime më të mirë në Republikë, promotor i investimeve të huaja dhe institucion me përgjegjësi shoqërore, dhe në këtë mënyrë do të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimin e ekonomisë kombëtare.

Informacioni i saktë dhe në kohë – rruga drejt një biznes klime më të mirë!

Për të ofruar përvojën më të mirë të përdoruesit dhe për të ofruar shërbimin më të mirë dhe më cilësor, ne kemi përcaktuar një angazhim strategjik për të arritur rezultate të suksesshme, për të fituar besimin e klientëve dhe për të ndërtuar një marrëdhënie të qëndrueshme me ta. Përmirësimin e vazhdueshëm të punës sonë e arrijmë përmes zbatimit të Strategjisë zhvillimore të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë për periudhën 2018 – 2022, si dhe përmes zbatimit të Planit vjetor të punës për vitin 2020. të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe monitorimit të Kodit për nëpunës administrativ.

RQRMV si bazë qendrore informative e të dhënave ligjore dhe të dhënave tjera relevante, përpiqet për përparimin dhe zhvillimin e vet të vazhdueshëm. Të dhënat e përfshira në bazën e të dhënave të RQRMV janë lehtë të qasshme për të gjithë të interesuarit – vendas dhe të huaj, persona fizik dhe juridik. Kërkesave dhe nevojave të palëve të interesuara duhet t’u përgjigjemi shpejtë. Synimi është përmirësimi i vazhdueshëm i disponueshmërisë së të dhënave përmes aplikimit të arritjeve më të fundit teknologjike në fushën e teknologjisë IT, si dhe përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës harduerike dhe zgjidhjeve softuerike, duke marrë parasysh vazhdimësinë e biznesit në funksionimin si prioriteti kryesor.

Duke pasur parasysh rëndësinë e të dhënave me të cilat disponon RQ, ekziston një angazhim i veçantë për të ruajtur integritetin, disponueshmërinë dhe konfidencialitetin e tyre, si dhe cilësinë dhe vlerën e shtuar të tyre. Në punën e vet afariste zbaton praktika të vendosura ndërkombëtarisht që përfaqësojnë etikën në botën globale të biznesit.

Dëshmi e gjithë kësaj është sistemi i implementuar i sigurisë së informacionit në përputhje me kërkesat ndërkombëtare të ISO 27001:2013 Information security.

Sistemi i krijuar i sigurisë së informatave është pjesë e Sistemit të Menaxhimit të Integruar së bashku me ISO 9001 Quality management, ISO 14001 Environmental management dhe ISO 45001 Occupational health and safety, i cili garanton kujdes për përdoruesit, punonjësit dhe mjedisin jetësor në përmbushjen e veprimtarisë së vet. Për sistemin e përmendur kemi certifikata të njohura ndërkombëtarisht të cilat janë me fushën e mëposhtme të aplikimit: futje, përpunim, ruajtje dhe përdorim i të dhënave ligjore dhe të tjera relevante nga Baza Qendrore e Informacionit – Regjistri, përmes menaxhimit të sistemit të vendosur, planifikimit strategjik, marketingut , komunikimi dhe menaxhimi me teknologjinë e informacionit. Regjistri Qendror, si institucion lider në rajon dhe më gjerë, është anëtar aktiv i të gjitha shoqatave përkatëse ndërkombëtare të regjistrave të biznesit, si më poshtë:

 • Shoqata Evropiane e Biznes regjistërve (European Business Registers Association – EBRA);
 • Forumi i Regjistrave të Korporatave (Corporate Registers Forum – CRF);
 • Shoqata Ndërkombëtare e Administratorëve Tregtarë (International Association of Commercial Administrators – IACA).

RAPORTO EKONOMINË GRI

RAPORTO EKONOMINË GRI
 • Regjistri tregtar dhe Regjistri i personave të tjerë juridik

 • Regjistri i pronarëve të vërtetë

 • Regjistri i llogarive vjetore

 • Regjistri i garancisë

 • Regjistri i lizingut

 • Regjistri i të drejtave të patundshmërive

 • Regjistri i investimeve direkte

 • Regjistri i investimeve në patundshmëri

 • Regjistri i gjobave ndihmëse për krimet e kryera të personave juridik

 • Regjistri i personave fizik dhe juridik qtë cilëve u është shqiptuar sanksion ndalesë e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe ndalesë e përkohëshme për kryerjen e një veprimtarie të caktuar

 • Regjistri i detyruesve

 • Regjistri fiduciar – Regjistri për sigurimin e transferimit të pronësisë së sendeve dhe kalimi i së drejtës

 • Regjistri i shitjes së sendeve të luajtshme me mbajtje të së drejtës të pronësisë

 • Regjistri i adresave

Korniza ligjore për funksionimin e Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

 • Ligji për Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 50/2001, 49/2003, 109/2005);
 • Ligji për sistemin një-sportel dhe për mbajtjen e regjistrit tregtar dhe regjistrit të personave të tjerë juridik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17. /11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15, 192/15, 53/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 98/19, 122/21 dhe 215/21)
 • Ligji për shoqëritë tregtare (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70 /13 , 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 dhe 120/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 290/20 dhe 215/21)
 • Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularëve për regjistrimin në regjistrin tregtar dhe regjistrin e personave të tjerë juridik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 115/2005);
 • Ligji për garancinë kontraktuese (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/03, 4/05, 87/07, 51/11, 74/12, 115/14, 98/15, 215/15 dhe 61. /16);
 • Ligji për lizing (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 4/02, 49/03, 13/06, 88/08, 35/11, 51/11, 148/13, 145/15, 23/ 16 dhe 37/16);
 • Ligji për devizat (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188. /13, 97/15, 153/15 dhe 23/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 110/21);
 • Ligji për bankat (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16, 7/19 dhe “Zyrtare Gazeta e Republikës së Maqedonisë Veriore “Nr. 101/19 dhe 122/21);
 • Udhëzime për mënyrën dhe procedurën e hapjes dhe mbylljes së llogarisë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 115/2005);

 

 • Ligji për letrat me vlerë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15 / 15, 154/15, 192/15, 23/16, 83/18 dhe 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 31/20);
 • Ligji për qarkullimin pagesor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166 /12 , 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 dhe 7/19 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 31/20);
 • Ligji për prokurimet publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 136/2007 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore” nr. 24/19 dhe 87/21);
 • Rregullorja për përmbajtjen e dokumentit për bonitet (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 13/2006);
 • Ligji për Qasje të Lirë në Informacione Publike (Gazeta Zyrtare e RSM: 101/2019);
 • Rregullorja për mënyrën e aplikimit, regjistrimit, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të investimeve direkte të jorezidentëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 122/2008);
 • Rregullorja për mënyrën e aplikimit, regjistrimit, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të investimeve direkte të rezidentëve jashtë vendit (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 122/2008);
 • Ligji për Kundërvajtje (“Gazeta Zyrtare e RSM” numër: 96/2019);
 • Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 99/19 dhe 220/19);
 • Kodi Penal i Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73 /06, 7 / 08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14 , 28/14, 41/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15, 97/17 dhe 248/18);
 • Rregullorja për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të personave fizik dhe juridik të cilëve u është shqiptuar ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe ndalim të përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 78/2010). ;
 • Rregullorja për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të kërkesave të përcaktuara të kreditorëve në procedurë falimentimi (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 78/2010);
 • DD051 Direktiva e menaxhimit të monitorimit dhe kontrollit të kontratave në RQ
 • PR 123-06-01 Procedura e prokurimit publik
 • Ligji për Ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Parandalimin e larjes së Parave dhe Financim të Terrorizmit (Gazeta Zyrtare e RSM, nr. 317/2020)
 • Rregullativë tjetër që është shënuar në të dhënat e shërbimeve individuale rë Regijstrit qendror

 

Sistemi një-sportel është sistem që mundëson pranimin, përpunimin, shpërndarjen dhe qasjen e unifikuar në të dhënat e përcaktuara me ligj, të regjistruara në Regjistrin Tregtar dhe në Regjistrin e personave të tjerë juridik dhe regjistrave të tjerë themelor të vendosur me ligj, relevante për subjektet e regjistrimin.

Sistemi një-sportel synon krijimin e një sistemi që integron pranimin, përpunimin, shpërndarjen e të dhënave të regjistruara në Regjistrin Tregtar dhe në Regjistrin e personave të tjerë juridik, si dhe regjistrat e tjerë bazë të krijuar me ligj në lidhje me subjektet e regjistrimit.

3.1. Regjistri qendror përmes sistemit një-sportel mundëson:

 • Sigurim i të dhënave që janë të detyrueshme për fillimin e funksionimit të subjekteve në regjistrim;
 • Unifikimin e të gjitha të dhënave ligjore relevante në një zgjidhje ligjore të vlefshme për fillimin e funksionimit dhe realizimin e të drejtave të një subjekti të caktuar dhe disponueshmërinë e të dhënave; • Disponueshmëri e të dhënave dhe regjistrave të veçantë ose bazave të të dhënave;
 • Përdorimi i të dhënave që në bazë kontraktuale vendosin të dhëna të caktuara për sistemin një-sportel.

3.2. Regjistri Qendror përmes sistemit një-sportel kryen:

 • Përcaktimin dhe caktimin e numrit amë të subjektit të regjistrimit (NVAS);
 • Përcaktimin e emrit dhe shifrës të veprimtarisë prioritare sipas KKV;
 • Përcaktimin e shifrës së formës organizative të subjektit;
 • Vendosjen e numrit unik tatimor (NUT) të subjektit të regjistrimit;

 

 • Vendosjen e numrit të tatimpaguesit për tatimin mbi vlerën e shtuar për subjektin e regjistrimit (numri i TVSH-së së tatimpaguesit),
 • Futjen e një llogarie bankare sipas zgjedhjes së subjektit të regjistrimit dhe të dhëna të tjera të rëndësishme për subjektin e regjistrimit;
 • Futjen e të dhënave për punësimin e parë të personave të autorizuar për përfaqësim (përfaqësues ligjor) të subjekteve në regjistrim dhe përfshirja e tyre në sigurimin social të detyrueshëm (pensional, invalidor dhe shëndetësor) nëse paraqitet një kërkesë dhe
 • Ndarjen dhe ndryshimin e kodit kryesor të të ardhurave. »Regjistri Qendror përmes sistemit një-sportel ofron zgjidhje elektronike për mbajtjen e regjistrit të personave që nuk mund të themelojnë dhe menaxhojnë kompani në RMV në përputhje me dispozitat e Ligjit për shoqëritë tregtare.

 

 • Të themelohet subjekti i ri;

 • Të regjistrohet pronari i vërtetë;

 • Të ndryshohen të dhënat për subjektin;

 • Të dorëzohet llogari vjetore dhe raport financiar;

 • Të sigurohet kërkesë;

 • Të raportohet investimi direkt dhe investimi në patundshmëri;

 • Të fshihet subjekti;

 • Të kryhen edhe regjistrime dhe detyrime të tjera.

 • Informata financiare nga llogaritë vjetore të përpunuara;

 • Të dhënat dhe certifikatat afariste për subjektet;

 • Pako konfirmimesh dhe informacionesh;

 • Raporte statistikore;

 • Kundërvajtje, gjoba dhe ndalesa;

 • Faturë për peng, lizing dhe kërkesa të tjera;

 • Investime dhe pronat;

 • Të dhënat nga Regjistri i debitorëve;

 • Të dhënat nga Regjistri i Pronarëve të vërtetë;

 • Të dhënat individuale nga Regjistri i debitorëve;

 • Historia nga Regjistri i detyrimeve;

 • Shërbime të tjera, konfirmime dhe informacione.

Varësisht prej mënyrës së paraqitjes së parashikuar nga ligji për lloje të ndryshme subjektesh, ky shërbim ju mundëson që në mënyrë të pavarur (pa ndërmjetësimin e Agjentit Regjistrues) të aplikoni për themelimin e një subjekti të ri, si më poshtë:

 • Në zyrat e RQRMV, ose
 • në mënyrë elektronike nëpërmjet internetit, pa vizituar zyrat e RQRMV. Për dorëzimin elektronik, të gjithë pjesëmarrësit në procedurë duhet të kenë një çertifikatë digjitale. Një listë e plotë e botuesve të çertifikatave digjitale të pranueshme për RQRMV mund të gjendet në vendndodhjen e mëposhtme.

Nëse dëshironi të krijoni një subjekt me ndihmën e një agjenti regjistrimi, zgjidhni shërbimin “Regjistrimi i një subjekti përmes një agjenti regjistrimi”. Regjistrimi nëpërmjet një agjenti regjistrimi sipas ligjeve është i mundur vetëm për lloje të caktuara subjektesh.

Për një pasqyrë të mënyrave të mundshme të dorëzimit në varësi të llojit të subjektit, shihni përgjigjet në pjesën Pyetjet e bëra më shpesh më poshtë në të dhënat e këtij shërbimi.

Regjistrimi i një subjekti (ShPK, ShPKNjP, Tregtar individ, ShA, Shoqata, Fondacione etj.) në Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e Personave të tjerë Juridik është një shërbim i integruar që nënkupton regjistrimin e subjektit në regjistrin përkatës, si dhe:

 • Regjistrimi i subjektit si tatimpagues në Drejtorinë e të Ardhurave Publike;
 • Rezervimi i një llogarie bankare në një bankë sipas zgjedhjes suaj.

Gjithashtu, nëse është e përshtatshme për llojin e zgjedhur të subjektit dhe formën e tij, aplikanti mund të zgjedhë nëse ai/ajo dëshiron: brenda së njëjtës procedurë:

 • Të paraqesë kërkesë në Drejtorinë e të Ardhurave Publike për regjistrim vullnetar të subjektit si pagues i TVSH-së;
 • Të paraqesë kërkesë në Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut për regjistrimin e punëtorëve të parë për subjektin.

Regjistrimet për themelimin e personave juridik në Regjistrin Tregtar janë krejtësisht pa pagesë, gjë që është si përfitim shtesë për personat fizik që punojnë pa aktivitet të regjistruar.

Ligji parashikon mundësinë që çdo person fizik ose juridik pa ndërmjetësimin e agjentit regjistrues të paraqesë kërkesë për themelimin e një subjekti të ri: shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SHPK), shoqëri me përgjegjësi të kufizuar një person (SHPKNjP) dhe tregtar individ (TI). Këtë mund ta bëjë në mënyrë elektronike përmes internetit, pa vizituar zyrat e RQRMV. Për paraqitjen elektronike, të gjithë pjesëmarrësit në procedurë duhet të kenë një çertifikatë digjitale. E gjithë procedura me të gjitha udhëzimet, formularët dhe dokumentet e nevojshme shpjegohet në detaje në linkun e mëposhtëm:

https://www.crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/osnovaj-nov-subjekt/samostojna-registratsija-na-subjekt?idV=8307 (Shënim: Këto udhëzime janë të dedikuar për përdoruesit e zakonshëm dhe përfaqësuesit e subjekteve. Pas krijimit të suksesshëm të llogarisë së përdoruesit dhe kërkesës së suksesshme për qasje në regjistrimin elektronik, Ju lutemi dërgoni një e-mail në E-PodnesiSam@crm.org.mk me përmbajtjen që Kërkesa për akses është për dorëzimin të pavarur në sistemin e regjistrimit elektronik, aksesi juaj do të miratohet. Nëse jeni Agjent Regjistrimi, shikoni udhëzimet përkatëse në shërbimin “Regjistrimi i subjekteve (Udhëzimet e agjentit të regjistrimit)”) .

Trajnime, ditë të hapura, vebinare për të gjithë përdoruesit e shërbimeve të Regjistrit Qendror dhe për komunitetet profesionale që përdorin shërbimet dhe sistemet e RQ.

Në periudhën para krizës me pandeminë Kovid, Regjistri Qendror organizonte rregullisht trajnime për komunitetet profesionale (avokatët, kontabilistët, përkatësisht agjentët e regjistrimit). Udhëzimet e duhura për themelimin e një subjekti të ri publikohen në faqen e RQ, ku në hapa individuale jepen udhëzime se si të regjistrohet një kompani përmes një agjenti regjistrimi, si dhe regjistrimi i pavarur i një personi juridik. Linku për vendndodhjen:

https://www.crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-obvrska/osnovaj-nov-subjekt/samostojna-registratsija-na-subjekt?idV=8307

Në kuadër të RQ ekziston edhe Departamenti për asistencë teknike, si dhe Qendra për ndihmë dhe mbështetje për përdoruesit e RQ e cila ofron mbështetje teknike në fushën e regjistrimeve në Regjistrin Tregtar dhe regjistrin e personave të tjerë juridik përmes pranisë fizike të palëve, postës elektronike dhe linjës telefonike për të gjithë palët e interesuara në lidhje me shërbimet dhe sistemet e disponueshme përmes RQ.

Gjithashtu, me implementimin e projektit E-dorëzo vet, është siguruar funksionalitet përmes sistemit RQ ku personat fizik që posedojnë çertifikatë digjitale mund të regjistrohen si subjekt juridik në RQ për zero denarë pa angazhuar agjentë për regjistrim.

 

Konsultimet lidhur me rregulloret ligjore për regjistrimin e subjekteve juridike, si dhe të gjitha regjistrimet e ndryshimeve dhe fshirjeve të personave juridik janë të mbuluara me termine çdo ditë pune në zyrat e RQ.

Për të afruar përvojën e përdoruesit me aplikantët e mundshëm dhe në pritje të afateve ligjore për futjen e të dhënave në RVS, RQ në bashkëpunim me DZF mbajtën trajnime interaktive online falas, të cilat u zhvilluan në platformën Microsoft Teams. Në trajnime u prezantuan mënyra, kushtet dhe procedura e regjistrimit në RVS.

 

Në periudhën në vijim është planifikuar edhe realizimi i trajnimeve për përdorimin e sistemit për E-peng, lizing, fiducion dhe shitje, ku target grup do të jenë noterët për t’u njohur më detajisht me funksionalitetet e sistemit për paraqitjen elektronike të aplikimeve për regjistrim në këto regjistra.

Rëndësi të veçantë kanë trajnimet për regjistrimin e pavarur të një subjekti në sistemin për e regjistrim, gjegjësisht promovimin e projektit E-dorëzo vet, në mënyrë që të plotësohen nevojat e të gjithë qytetarëve dhe t’u ofrohen atyre trajnimet e nevojshme për t’u njohur me mundësitë ligjore për regjistrim të pavarur të ShPK, ShPKNjP dhe TI, pa ndërmjetësimin e agjentëve të regjistrimit dhe pa shpenzime shtesë.

RQ organizon vebinarë onlajn dhe takime/trajnime për të gjitha sistemet përmes të cilave kryhet regjistrimi/shpërndarja elektronike e të dhënave, me qëllim që në kushtet e pandemisë qytetarët të njihen me mundësitë e marrjes elektronike të shërbimeve nga RQ:

 • Sistemi i Shpërndarjes në Internet
 • Sistemi për e-vërtetime

Sa herë që ka interes në komunitetin e duhur profesional për trajnimet e duhura në fushën e përdorimit të shërbimeve dhe sistemeve të RQ, RQ vendoset pa rezerva në funksion të organizimit dhe zbatimit të tyre.

Në bashkangjitje është linku në fushën për KONTAKT me RQ: https://www.crm.com.mk/mk/za-tsrrsm/kontakt dhe në ueb portalin zyrtar të Regjistrit Qendror: https://www.crm.com.mk/