Kërkoni llogari fiskale!

Si blerës i mallit, gjegjësisht përdorues i shërbimit, kërkoni llogari fiskale në momentin e dorëzimit dhe pagesës së mallit, gjegjësisht në kryerje dhe pagesë të shërbimit.

Llogaria fiskale është konfirmim që ju keni blerë, pra se keni paguar çmimin e mallit përkatës, gjegjësisht shërbimin e përdorur nga objekti përkatës afarist, në datën që është printuar në llogari.

Kush është i detyruar të lëshojë llogari fiskale?

Tatimpaguesi (shitësi) tek i cili keni bërë qarkullim, pra keni blerë mallra ose keni përdorur shërbime për të cilat keni paguar me para në dorë, duhet patjetër të lëshojë llogari  fiskale për qarkullimin e kryer.

 • Kur paguani për mallin ose shërbimin me kartë pagese, duhet të lëshohet një llogari fiskale.
 • Për shitjen e mallrave te blerësi i njohur gjatë pagesës me para në dorë, përveç faturës dhe fletëdorëzimit, duhet të lëshohet edhe llogari fiskale.
 • Edhe shoferët e taksi veturave janë gjithashtu të detyruar të përdorin një taksimetër fiskal dhe të lëshojnë llogari fiskale për çdo pasagjer të tyre.
 • Nëse organizatori i një eventi kulturoro-sportiv apo ndonjë manifestimi tjetër shet bileta, bileta për hyrje etj., për të cilat paguan me para në dorë, duhet të lëshojë llogari fiskale.
 • Pavarësisht nëse tatimpaguesi është i regjistruar apo jo i regjistruar për qëllime të TVSH-së, ai është i detyruar të lëshojë fatura fiskale për qarkullimin e parave të gatshme.
 • Shfrytëzuesit e tezgave në tregjet e gjelbra do të fillojnë me fiskalizimin nga momenti i anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

Tatimpaguesi është i detyruar të vendosë në një vend të dukshëm një deklaratë që informon blerësin e mallit, pra përdoruesin e shërbimit për detyrimin e tij për të kërkuar një llogari fiskale.

Si ta njohim llogarinë që nuk është fiskale?

Për t’u siguruar që llogaria fiskale e lëshuar është e vlefshme, duhet të kontrolloni:

 1. A shkruan në vet llogarinë teksti: “LLOGARI FISKALE”?
 2. A është shënuar ora, data e lëshimit dhe numri i llogarisë fiskale?
 3. A është shënuar përshkrimi i pagesave apo pagesave të pjesshme, duke përfshirë pagesat me kartelë krediti? Në llogari duhet të shënohet edhe emri i lëshuesit të kartelës së pagesës.
 4. Fatura duhet të përmbajë përshkrimin dhe sasinë e qarkullimit, çmimin dhe shumën individuale sipas normave tatimore individuale, nënshumat e mundshme dhe të dhënat për kusurin (nëse ka). Shumat duhet të lidhen me normën e saktë tatimore e cila mund të shprehet si përqindje ose kod tatimor (grupi tatimor) dhe duhet të deklarohet shuma totale e tatimit.
 5. Vlera e përgjithshme e qarkullimit duhet të shënohet me tekstin “QARKULLIMI TOTAL”.
 6. A janë dhënë saktë emri dhe adresa e tatimpaguesit dhe objekti ku realizohet qarkullimi?
 7. A është shënuar numri NUI (Numri Unik i Identifikimit të Tatimpaguesit) dhe numri i TVSH-së (MK)?
 8. A është shënuar numri i regjistrimit të pajisjes fiskale?
 9. A ka një llogo fiskale dhe një barkod 2D të printuar në llogarinë fiskale?
 1.  

Blloku paragon si zëvendësim për llogarinë fiskale

Në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike ose në rast të dëmtimit të aparatit fiskal, shitësi duhet të regjistrojë qarkullimin në një bllok paragon. Nuk lejohet që autotaksi vozitësit dhe tatimpaguesit që tregtojnë naftë dhe derivatet e naftës në shitje me pakicë (pompa benzine, pompa plini.) të lëshojnë bllok paragon.

A mund të shënohet zbritja në llogarinë fiskale?

Në llogarinë fiskale mund të shënohet zbritja, por në të njëjtën kohë, përveç çmimit të rregullt të produktit, gjegjësisht shërbimit, duhet të shprehet përqindja (%) për të cilën është ulur çmimi dhe çmimi i reduktuar.

Në cilën valutë janë të shënuara shumat në llogarinë fiskale?

Të gjitha shumat duke përfshirë totalin duhet të shprehen në denarë.

Kur valuta efektive përdoret si mjet pagese në transaksionet me jorezidentë ose kartela e pagesës e lëshuar nga një bankë e huaj, qarkullimi i përgjithshëm shprehet në denarë.

Programi aplikativ i bazuar në listën e kursit ditor i konverton denarët në para efektive të huaja dhe i shëno në linjë të veçantë të llogarisë fiskale, ndërsa shuma në denarë shënohet në memorien fiskale.

Mësoni më shumë rreth llogarisë fiskale këtu.

Kush është i detyruar të paraqesë një sistem fiskal të pajisjeve për regjistrimin e pagesave me para në dorë?

Tatimpaguesit që tregtojnë mallra dhe shërbime për të cilat pagesa bëhet me para në dorë, janë të detyruar të paraqesin dhe përdorin një sistem fiskal të miratuar GPRS të pajisjeve për regjistrimin e pagesave me para në dorë.

Kush nuk është i detyruar të vendosë një sistem fiskal të pajisjeve për regjistrimin e pagesave me para në dorë?

 • Tatimpaguesit që paguajnë tatimin mbi të ardhurat për hyrjet nga kryerja e veprimtarisë sipas një të ardhure neto fikse, përveç shoferët e taksive. Statusin e tillë ata e dëshmojnë me Vendim të lëshuar nga Drejtoria e ardhurave publike;

 • Personat fizik që japin me qira objekte banesore ose afariste;

 • Personat që nuk janë tregtarë të qarkullimit të prodhimit bujqësor të papërpunuar dhe vetanak që kryejnë në tezga në tregje, si dhe jashtë tregjeve;

 • Personat që kryejnë veprimtari në objekte të vendosura në vendbanime me më pak se 300 banorë dhe që ndodhen në vende të larta malore dhe vende vështirë të arritshme, me përjashtim të vendeve turistike;

 • Personat që shesin gazeta dhe revista në rrugë – shitës kolportues;

 • Personat që shesin bileta në rrugë të përdorura në organizimin e lojërave të instant llotarisë, si dhe në kartat e përdorura në organizimin e lojërave të fatit të llojit tombolla;

 • Personat që kryejnë qarkullim të vazhdueshme, për të cilat lëshojnë fatura dhe për të cilat sigurohen pagesa të mëvonshme (dërgimi i energjisë elektrike, ujit, shërbimeve telefonike, ngrohje-ftohje etj.);

 • Shitja e mallrave ose e shërbimeve nëpërmjet makinave shitëse që punojnë me monedha dhe kartëmonedha.

Sistemi fiskal i pajisjeve

Sistemi fiskal i pajisjeve mundëson regjistrimin e qarkullimit total të mallrave të shitura, shërbimeve të kryera dhe shumës së tatimit. Ai printon dhe lëshon llogari fiskale, raport financiar ditor dhe kontrollon raportin financiar. Ka një memorie fiskale të integruar që mundëson regjistrimin e vetëm të të dhënave dhe leximet e shumta.

 

 

Sistemi i pajisjeve fiskale përbëhet nga aparatura fiskale dhe një sistem i integruar automatik i menaxhimit.

Llojet e pajisjeve fiskale:

 • kasa elektronike me memorie fiskale;

 • printera fiskale;

 • sisteme elektronike me memorie fiskale për regjistrimin e shitjes me pakicë të derivateve të naftës përmes kalkulatorëve për sasinë dhe konsumin e lëndëve djegëse të lëngëta (pompa karburanti, pompa karburanti etj.).

Sistemi automatik i integruar i menaxhimit është sistem për komunikim të vazhdueshëm elektronik të objektit tregtar me DAP për transferim ditor automatik të të dhënave në formë të raportit financiar ditor. Sistemi i integruar automatik i menaxhimit përbëhet nga:

 • Terminali GPRS (fotografi);

 • dhe kriptomoduli.

Llogaria fiskale

 •     Llogaria fiskale është një dokument që vërteton pagesën e çmimit të mallit, gjegjësisht të shërbimit të lëshuar nga aparati fiskal.

 • Llogaria fiskale përbëhet nga një gjurmë kuponi dhe një kontrolli që janë identike dhe janë të shkruara në të njëjtën kohë. Një ekstrakt nga gjurma e kuponit i jepet blerësit të mallit, pra shfrytëzuesit të shërbimit dhe gjurmën e kontrollit e mban tatimpaguesi.

 • Gjurma e kontrollit mund të shkruhet jo vetëm në media letre por edhe në media elektronike. Gjurma e kontrollit elektronik duhet të garantojë pashlyeshmërinë e të dhënave pas mbushjes së kapacitetit dhe pamundësinë e printimit të llogarisë fiskale.

 •  Tatimpaguesi është i detyruar të mbajë letrën, gjegjësisht gjurmën e kontrollit elektronik nga llogaria fiskale në objekt për pesë vjet nga data e operimit të fundit.

 • Llogaria fiskale i jepet blerësit të mallit, gjegjësisht shfrytëzuesit të shërbimit në momentin e dorëzimit dhe pagesës së mallit, gjegjësisht në realizmin dhe pagesën e shërbimit.

 • Në tregtinë me tregtarë, tatimpaguesi i lëshon llogari fiskale distributorit, i cili është i detyruar t’ia dorëzojë blerësit me rastin e pagesës së çmimit të mallit.

Regjistrimi i pajisjeve fiskale

Me rastin e regjistrimit të pajisjes fiskale me pajisjen GPRS nuk kërkohen dokumente me shkrim, përkatësisht e gjithë procedura për regjistrimin dhe miratimin e pajisjes fiskale kryhet në mënyrë elektronike, duke shkëmbyer të dhënat e regjistrimit ndërmjet qendrës së shërbimit të prodhuesit (ku tatimpaguesi e merr pajisjen) dhe sistemin e Drejtorisë së të Ardhurave Publike. Pas regjistrimit të suksesshëm elektronik në sistemin e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, tatimpaguesi mund të instalojë menjëherë sistemin fiskal të pajisjeve në objektin afarist dhe të regjistrojë qarkullimin e realizuar në para.

Detyrat e tatimpaguesit

 • Tatimpaguesi është i detyruar të instalojë, të vë në përdorim dhe të përdorë aparatin fiskal ose sistemin e integruar automatik të menaxhimit që nga vetë vënia në punë të objektit.

 • Tatimpaguesi është i detyruar të paraqes dhe të përdorë pajisje fiskale për çdo vend pune nga ku kryhet qarkullimi i mallrave ose shërbimeve që paguhen me para në dorë.

 • Tatimpaguesi është i detyruar të mbajë një libër të raporteve financiare ditore.

 • Tatimpaguesi është i detyruar që në një vend të dukshëm të vendos një njoftim ku informon blerësin e mallit, pra shfrytëzuesin e shërbimit për detyrimin e tij për të kërkuar llogari fiskale.

 • Për regjistrimin e duhur të qarkullimit, tatimpaguesi është i detyruar të mbajë dhe mirëmbajë pajisjet fiskale në gjendje të mirë.

 • Për mirëmbajtjen funksionale dhe teknike të pajisjeve fiskale, tatimpaguesi është i detyruar të lidhë një kontratë mirëmbajtjeje me prodhuesin/servisuesin e autorizuar të sistemit fiskal të pajisjeve.

 • Tatimpaguesi, qarkullimit mesatar i të cilit në objektin afarist në vitin paraprak tejkalon 1.000.000 denarë, me përjashtim të tatimpaguesve që bëjnë tregti me derivate të naftës në shitje me pakicë (pompa të benzinës), është i obliguar të marrë me qira dhe të regjistrojë pajisje fiskale rezervë, e cila përdoret në rast se dëmtimi dhe remonti të aparatit kryesor fiskal.

Kur nevojitet remonti ose riparimi i aparaturës fiskale dhe tatimpaguesi nuk është i detyruar të ketë pajisje fiskale rezervë, atëherë për furnizimin e kryer të mallrave ose shërbimeve ai është i detyruar të lëshojë një paragon bllok dhe të mbajë Libër Kontabiliteti Emergjent (ISK- 03) e vërtetuar nga Zyra për të ardhura publike.

Prodhuesit e autorizuar të pajisjeve të sistemit fiskal me pajisje GPRS:

 • Akcent kompjuteri – bul. Orce Nikollov 133-D3, tel. 02/31 33 122

 • David kompjuteri – bul. Jane Sandanski 72/1, tel. 02/24 50 372

 • Duna kompjuteri – rr. Skupi 57a tel 02/31 04 500

 • Makpetrol AD ​​- Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr.4, tel. 02/31 12 144

 • Electro Soft Engineering – rr. Ognjan Prica 41a, tel. 02/277 55 15

Për informata më të hollësishme për fiskalizimin dhe regjistrimin e pagesave me para në dorë klikoni këtu.

RAPORTO EKONOMINË GRI

RAPORTO EKONOMINË GRI