Drejtoria e të Ardhurave Publike është organ i administratës shtetërore në kuadër të Ministrisë së Financave me cilësinë e personit juridik. Me gjendjen deri më 31.12.2020, numri i të punësuarve në DAP është 1.079.

Nga 1 janari 2017, mundësuar me ndryshimet në aktet për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në DAP, punët në kuadër të Drejtorisë së të ardhurave publike kryhet përmes:

  • Drejtorisë së përgjithshme Shkup;
  • Drejtorisë për tatimpaguesit e Mëdhenj;
  • Drejtorive rajonale (6) – me vendndodhje në Shkup, Manastir, Prilep, Shtip, Strumicë dhe Tetovë;
  • Departamenteve tatimore (17) – me vendndodhje në Ohër, Strugë, Resnjë, Kavadar, Veles, Negotinë, Kumanovë, Kriva Pallankë, Koçan, Vinicë, Sveti Nikole, Berovë, Gjevgjeli, Radovish, Gostivar, Kërçovë dhe Dibër;
  • Sporteleve tatimore (7) – me vendndodhje në Demir Hisar, Makedonski Brod, Krushevë, Kratovë, Dellçevë, Probishtip dhe Valandovë;
  • Sporteleve mobile tatimore që u shërbejnë komunave të tjera ku nuk ka justifikim financiar për vendndodhje të tyre të përhershme.

Misioni i Drejtorisë për të ardhura publike është të sigurojë pagesë të drejtë dhe efikase të tatimeve dhe detyrimeve të tjera publike me një shkallë të lartë të përmbushjes vullnetare të tatimpaguesve në përmbushjen e detyrimeve tatimore, përmes procedurave të thjeshta tatimore dhe shërbimeve të digjitalizuara për të ndihmuar dhe mbështetur tatimpaguesit në kohën e duhur dhe përmbushjen e saktë të detyrimeve.

Vizioni i Drejtorisë së të ardhurave publike është që të bëhet model për një organizatë profesionale të njohur sipas praktikave më të mira të BE-së dhe standardeve për cilësi, me integritet dhe besim të lartë në komunitet si garanci për të inkurajuar dhe ruajtur një shkallë të lartë të pajtueshmërisë vullnetare të tatimpaguesve. Për të arritur vizionin tonë, ne vazhdojmë të forcojmë kapacitetin administrativ në mënyrë që të arrijmë standarde të rritura në punë, duke përmirësuar praktikat e biznesit dhe duke bërë ndryshime në përputhje me transformimin e përgjithshëm digjital. Kemi filluar të fusim një kulturë të re organizative në punën e administratës tatimore, e cila siguron profesionalizëm, punë cilësore dhe transparente dhe përgjegjësi për rezultatet. Zyra e të Ardhurave Publike krijon një politikë unike për ofrimin e procedurave të thjeshta tatimore dhe shërbimeve të digjitalizuara për të ndihmuar dhe mbështetur tatimpaguesit për përmbushjen në kohë dhe të saktë të detyrimeve. Në menaxhimin e pajtueshmërisë tatimore, ne mbështetemi në prioritizimin e rreziqeve që ndikojnë në pajtueshmërinë vullnetare të tatimpaguesve, në mënyrë që të zbatohen veprimet e duhura, në kohën e duhur ndaj tatimpaguesve të duhur, duke marrë parasysh parimet e efektivitetit dhe efikasitetit. Zyra e të Ardhurave Publike zbaton strategji menaxhuese që sigurojnë që tatimpaguesit të trajtohen në mënyrë të vazhdueshme dhe të drejtë, si garanci për ruajtjen e besimit në integritetin e institucionit. Në kryerjen e aktiviteteve të veta afariste, Drejtoria angazhohet për të nxitur një qasje të hapur dhe të përgjegjshme ndaj taksapaguesve, punonjësve, institucioneve shtetërore, organizatave ndërkombëtare dhe gjithë komunitetit shoqëror.

Drejtoria e të ardhurave publike funksionon vetëm në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në bazë të Ligjit për Drejtorinë e të Ardhurave Publike, ajo kryen veprimtari administrative dhe të tjera profesionale që kanë të bëjnë me fushën e veprimtarisë së saj, si dhe punë që dalin nga ligjet e veçanta tatimore. Drejtoria e të Ardhurave Publike zbaton në mënyrë operative politikën tatimore, mban regjistrin e vetëm tatimor dhe evidencat tatimore të tatimpaguesve, pranon deklaratat tatimore, përcakton, pagon dhe kthen tatimet, kontributet sociale nga pagat dhe të dhënat tjera publike, kryen inspektime, ofron ndihmë për tatimpaguesit për të përmbushur detyrimet e tyre tatimore, ndjek dhe analizon funksionimin e sistemit tatimor dhe jep propozime për përmirësimin e tij, bashkëpunon me organet tatimore të vendeve të tjera dhe ofron asistencë juridike ndërkombëtare në çështjet tatimore. Veçantia e Drejtorisë së të Ardhurave Publike manifestohet përmes rolit të saj të rëndësishëm në sigurimin e mjeteve në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me çka sigurohet realizimi i funksioneve të shtetit, të cilat varësisht nga kompetencat, vitet e fundit variojnë rreth 66% -72% të të ardhurave të parashikuara në Buxhetin themelor dhe fondeve.

RAPORTO EKONOMINË GRI

RAPORTO EKONOMINË GRI